English (United Kingdom)Македонски (Macedonian)Albanian

Case studies

PDFПечатиЕ-пошта

Регулација на речно корито на река Мериз во Студеничани

Изградба на селска улица во с.Жидилово, Крива Паланка

Заштита на косина од карпеста маса за објект пазар за општина Кратово

Санација на свлечиште кај село Драгожани

Изведба на машинска зграда, цефковод, зафатна градба на малахидроелектрана 322 на Клепалска река

Изградба на пристапен пат за брана „Речани“ на Оризарска река, Кочани

Стабилизација на косина од усекот на Улица 7 во ТИРЗ Скопје 1

Стабилизација на косини и заштита од одрони на пристапен пат до мала хидроелектрана во Тетово

Изградба на Автопат Бања Лука - Добој, делница Прњавор–Добој, БИХ

Рехабилитација на државен пат А3 делница Делчево-Македонска Каменица

Рехабилитација на регионален пат Р2246 Извор - Бошков мост, делница Гарски мост - Бошков мост

Стабилизација на терени при изведување на градежни работи на објект Мала хидроелектрана Бистрица 97 во с. Теарце

Реконструкција на магистрален пат М1 делница Катланово-Велес

Изградба на регионален пат Коломот мост-с.Близанско

Санација на свлечиште Магарево – Пелистер

Санација на свлечиште на патот Р2235, делница Маврови Анови - с.Маврово

Санација на слапиште на речно корито на река Брегалница, Делчево

Изградба на автопат Миладиновци-Штип

Изградба на нафтовод Солун-Скопје

Рехабилитација на железничка пруга Ногаевци-Неготино, дел од коридор Х

Санација на речно корито на Крива река

Реконструкција на испуст на водна комора во с. Песочан

Изградба на регионален пат Р2138 со Р2134 пристапен пат кон Сончев Град, Скопје

Санација на свлечиште кај месност Буково

Санација на свлечиште на патна делница Градско – Прилеп, кај месност Фариш

Санација на свлечиште Кратово

Санација на свлечишта кај с.Тасева Чешма и с.Ботун, Општина Дебарца